«Сыгыт-хөөмей - Өвүр черде» деп хѳѳмейжилер мөөрейиниң төгерик ширээзи

Новости

21 Июн.

Тыва Республиканың Улустуң хѳѳмейжизи Тумат Геннадий Хайдыповичиниң 60 харлаан чырык адынга тураскааткан республика чергелиг «Сыгыт-хөөмей - Өвүр черде» деп хѳѳмейжилер мөөрейиниң төгерик ширээзи Өвүр кожууннуң чагырга өргээзинге болуп эрткен.

Төгерик ширээниң киржикчилери тыва хөөмейни кадагалап арттырарынга болгаш сайзырадырынга хамаарышкан чидиг айтырыгларны сайгарып көрген.

Дыл эртемнериниң кандидады, Делегей чергелиг «Хөөмей» академиязының эртем ажылдакчызы Ульяна Донорова «Тываның Улустуң хөөмейжизи Геннадий Туматтың чогаадыкчы ажыл-ижинде аас чогаалдың профессионал үндезиннери» деп илеткелди кылган.

Геннадий Туматтың хөгжүмде тускайлаң холунуң үжүүн, авторжу тура-соруун, хөөмейге хамаарыштыр киирген чаартылгалыг үлүг-хуузун, ооң таныттынгыр аян-шинчизин, эдерип чоруур салгалдарлыг - өөреникчилерлиг болганын, база ол ышкаш ажыл-херээн материалдыг үнелелче киирип шыдаанын илеткелдиң автору хөөмейжи бүрүзүнүң профессионал оруунга үлегер кылдыр саналдаан.

Өвүр кожууннуң культура эргелелиниң удуртукчузу Айдыс Даржай Тываның ховар хөөмейжилериниң чурту болган Өвүрге келир салгалдарга хөөмейни дамчыдары-биле башкылар амгы үеде негеттинип турарын демдеглээн.