«Сыгыт-хөөмей - Өвүр черде»

Новости

24 Июн.

Июнь 22ниң хүнүнде база бир ховар хөөмейжилерниң чурту болган Өвүрге Тыва Республиканың Улустуң хѳѳмейжизи Геннадий Туматтың 60 харлаан чырык адынга тураскааткан республика чергелиг «Сыгыт-хөөмей - Өвүр черде» деп мөөрей болуп эрткен.

Ооң сорулгазы - «Тыва Республиканың улустуң хѳѳмейжизи», «Тыва Республиканың алдарлыг артизи», «Россия Федерациязының алдарлыг артизи» деп аттар эдилевейн чоруур хөөмейжилерни деткиири.

Мөөрейге Чөөн-Хемчик, Таңды,Улуг-Хем,Бай-Тайга, Чаа-Хөл,Барыын-Хемчик,Мөңгүн-Тайга,Чеди-Хөл, Тере-Хөл, Өвүр кожуунарның база Кызыл хоорайның төлээлери киришкен.

Мөөрейниң шииткекчилери Тыва Республиканың Улустуң хѳѳмейжилери, Алдарлыг артисттери Бады-Доржу Ондар, Андрей Монгуш, Тыва Республиканың Улустуң хѳѳмейжизи, Россия Федерациязының алдарлыг артизи Кайгал-оол Ховалыг, Тыва Республиканың Улустуң хѳѳмейжилери Валерий Монгуш, Игорь Кошкендей, база Тыва Республиканың алдарлыг артизи Мерген Куулар дараазында шиитпирге келгеннер:

Дээди шаңнал - Лопсан Мундукай;

Бирги черниң лауреады - Донгак Найдан;
Ийиги черниң лауреады- Дамдын Далай;
Үшкү черниң лауреады - Куулар Сайын;

Бирги черниң дипломантызы - Куулар Сыдым-оол;
Ийиги черниң дипломантызы- Монгуш Монгун-оол;
Үшкү черниң дипломантызы - Чадамба Мерген-Херел;

Номинациялар:
«Тергиин сыгыт» - Чооду Ачын;
«Тергиин каргыраа» - Успун Кежик;
«Тергиин борбаң» - Ховалыг Аржаан.

«Геннадий Туматтың дөргүл-төрелинден тускай шаңнал» - Откун Куулар.

Тыва Республиканың улустуң хөөмейжилери Кайгал-оол Ховалыг, Игорь Көшкендей, Андрей Монгуш, Радик Тюлюш база Тыва Республиканың алдырлыг артизи Мерген Кууларның тускай шаңналдарынга төлептиг болган хөөмейжилер:

«Хөңнүм үнү хөөмей-сыгыт» - Донгак Сүме;
«Уян хоюг каргыраа» - Манчын Вячеслав;
«Хөөмейге бердинген башкы» - Хертек Аңгыр-оол;
«Хөөмейге бердинген киржикчи» - Соян Эрес;
«Ийи арганы чергелештир күүсеткен хөөмейжи» - Дартык-оол Намзырай-Доржу;
«Тускай үделге» - Донгак Айдаш;
«Саян ансамбилинге кады ойнап чораан хоочун хөөмейжи» - Монгуш Дыдыраш-оол.

Фотоальбом конкурса