Шагаа-биле!

Новости

09 Фев.

Үнүп орар ногаан улу чылы силер бүгүдеге чүгле экини сөңнээр болзун!
Чаа чыл чедиишкинниг, үре-түңнелдиг, кайгамчыктыг болуушкуннар-биле байлак болзун! Ал-бодуңардан, аал-ораныңардан, чоок кижилериңерден аас-кежик ыравас болзун!
Курай! Курай! Курай!